Algemene Voorwaarden - ClickJavea

Zoeken op naam

Waar verhuren wij?

Algemene Voorwaarden

Algemene Reserveringsvoorwaarden

 

1. Definities

1.1. Accommodatie

1.2. Accommodatieverschaffer: de feitelijke verstrekker van de gereserveerde Accommodatie die

Tevens ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak, onderhoud, etc. Behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de huurder volgens de reservering gedaan dienen te worden.

1.3. Boekingsagent: de verhuurder zelf, een eventuele tussenpersoon of andere onafhankelijke

Organisatie die voor verhuurder de administratieve afhandeling van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt.

1.4. Huurder: de in het reserveringsformulier vermelde persoon die de reservering doet.

1.5. Huurprijs

1.6. Reservering

1.7. Reserveringsformulier

1.8. Verhuurder: in het reserveringsformulier vermelde persoon (eigenaar) of bedrijf die de

Reservering verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar optreedt.

1.9. Web

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene reserveringsvoorwaarden gelden voor alle reserveringsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

 

3. Totstandkoming reserveringsovereenkomst

Zodra huurder een reservering plaatst, via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de verhuurder of een boekingsagent is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

4. Wijzigingen

Wijzigingen in de reserveringsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene reserveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder of de boekingsagent en huurder zijn overeengekomen.

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Een reservering kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent worden gedaan. De overeengekomen aanbetaling moet na het realiseren van de reservering binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van de boekingsagent, pas dan is de reservering definitief. Het restantbedrag moet uiterlijk op de op het reserveringsformulier aangegeven datum in het bezit zijn van de boekingsagent.

Indien de reservering binnen vier weken vóór de huurperiode plaatsvindt, moet het huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden voldaan. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de reservering geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van verhuurder of boekingsagent is.

 

6. Prijs

De prijzen zijn vermeld in euro per accommodatie en per week of per dag.

Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald.

 

7. Ontbinding

De overeenkomst wordt ontbonden (de reservering wordt geannuleerd) indien de huurder niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van gemaakte kosten en geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.

 

8. Annulering

 Bij annulering door de huurder blijft tenminste de aanbetaling in bezit van de boekingsagent.

 

9. Verzekeringen

De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld. De boekingsagent kan u informeren over de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 

10. Aansprakelijkheid verhuurder

De accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de verhuurder is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

 

11. Aansprakelijkheid huurder

De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aangegeven en bewonig met een groter aantal kan ontbinding van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen worden alsdan niet teruggegeven en huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien de huurder de intentie heeft meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, is de huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij de boekingsagent. De accommodatieverschaffer heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen.

De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.

 

12. Borgsom

Wij maken u er op attent dat accommodatieverschaffers een borgsom verlangen. De hoogte van deze borgsom kunt u vinden op de website onder de ‘bijzonderheden’ van de accommodatie of neem contact op met uw boekingsagent. Deze waarborgsom zal worden geïnd op het moment van reserveren of op de dag van aankomst, afhankelijk van uw boekingsagent en/of de accommodatie. Uiterlijk 8 dagen ná het verstrijken van de huurperiode zal deze worden terugbetaald. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij schuld van de huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.

 

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek

In de regel geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van minder dan 7 dagen wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekingsagent of een berekening maken via de website. De hoogte van de toeslag staat tevens vermeld op uw reserveringsformulier onder ‘toeslag’.

Elke vakantiebestemming heeft zijn eigen regels omtrent aankomsttijden, raadpleeg hiervoor de ‘bijzonderheden’ van de accommodatie op de website of vraag ernaar bij uw boekingsagent. Wanneer u na sluitingstijd van het sleuteladres denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de hoogte te stellen. In het geval dat u na de aangegeven aankomsttijden arriveert is de accommodatieverschaffer gerechtigd u eventuele gemaakte extra kosten wegens overhandigen van sleutels, in rekening te brengen. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 09.30 uur ’s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten, bij gebreke hiervan heeft de accommodatieverschaffer en verhuurder het recht u een schadevergoeding in rekening brengen. Verlies van uw borgsom kan hier van het gevolg zijn.

Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De accommodatieverschaffer is gerechtigd een eindcontrole te doen. Indien de accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

 

14. Documenten

Uw boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving.

 

15. Wijziging of opzegging

De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de accommodatieverschaffer de reservering annuleren. De boekingsagent is in een dergelijk geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

 

16. Klachten

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de accommodatieverschaffer of bij het plaatselijk agentschap/boekingsagent. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de accommodatieverschaffer op de hoogte te stellen. Op deze manier is de accommodatieverschaffer in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de boekingsagent zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.

 

17. Schoonmaakkosten

Op de website onder ‘bijzonderheden’ van de accommodatie worden de eventuele kosten van de (eind)schoonmaak vermeld. Deze kosten zullen ook vermeld staan op het reserveringsformulier onder ‘extra kosten’. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst op het sleuteladres verrekend.

 

18. Bed- en badlinnen

In het algemeen zijn bed- en badlinnen in de huursom begrepen. Om hiervan verzekerd te zijn, kunt u op het web de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf hand- en baddoeken mee te nemen.

 

19. Extra faciliteiten

In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een extra bed, een kinderbed, kinderstoel, box, etc. Worden aangevraagd.

 

20. Huisdieren

De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de accommodatieverschaffer en vermelding op het reserveringsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De accommodatieverschaffer kan u hiervoor een verhoging van de kosten per huisdier opleggen.

 

21. Comfortaanduiding

Op onze website treft u een comfortaanduiding aan. Deze aanduiding is een waardering van de kwaliteit en het wooncomfort van de betreffende accommodatie.

* * * * * Zeer hoog* * * * Uitstekend* * * Goed* * Standaard22. Bouwactiviteiten

De accommodaties die op de website staan afgebeeld, zijn particuliere eigendommen van diverse eigenaren en gelegen in over het algemeen ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in uw omgeving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf

 

23. Satelliet-tv

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet-tv, houdt dat niet automatisch in dat de Nederlandse programma's van bijvoorbeeld rtl of sbs te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om Nederlandse programma's te ontvangen.

 

24. Water en elektriciteit

In landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Uw accommodatieverschaffer noch onze organisatie kunnen voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden.

 

25. Energieverbruik

In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw boekingsagent.

 

26. Forum- en rechtskeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de verhuurder is gevestigd. De huurder heeft het recht gedurende een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroept, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Het door de huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de verhuurder als juist worden beschouwd.

Elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is onderworpen aan het Europees recht.* * * * *

© 2021 www.clickjavea.com - Alle rechten voorbehouden

Online Booking System Powered by i-rent.net

Valid XHTML 1.0 Transitional